031-33926📞

کارت بازرگانی

به استناد ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات ، مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که
توسط اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران صادر و به تایید وزارت صنعت ، معدن و تجارت می رسد .
طبق بند 1 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، کالاهایی که به تشخیص گمرک ایران برای فروش ، وارد یا صادر می گردند اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات (تولیدی ، تفکیک و بسته بندی)  به فروش برسند ، تجاری تلقی خواهند شد.

چگونگی صدور کارت بازرگانی

طبق بند 2 ماده 10 قانون مقررات صادرات و واردات ، مهلت اعتبار کارت بازرگانی برای واحد های تولیدی دارای پروانه بهره برداری ، پنج سال و سایر متقاضیان یک سال از تاریخ صدور
می باشد .
لازم به توضیح است مطالعه شرایط دریافت کارت بازرگانی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی قبل از هر اقدامی ضروری است . (بند های 2-1 ، 2-2 و 2-3 ماده 10 آ.ا.ق.ص.و.و )
متقاضیان دریافت کارت بازرگانی بایستی به این نکته توجه داشته باشند که طبق تبصره 4 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ، حق واگذاری آن به غیر را نداشته و در صورت احراز واگذاری کارت ، اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ، اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت ، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند .

رفتن به بالای صفحه